Электронная библиотека
Библиотека .орг.уа

Разделы:
Бизнес литература
Гадание
Детективы. Боевики. Триллеры
Детская литература
Наука. Техника. Медицина
Песни
Приключения
Религия. Оккультизм. Эзотерика
Фантастика. Фэнтези
Философия
Художественная литература
Энциклопедии
Юмор

Поиск по сайту
Наука. Техника. Медицина
   Законодательные акты
      . Конституции разных стран -
Страницы: - 1  - 2  - 3  - 4  - 5  - 6  - 7  - 8  - 9  - 10  - 11  - 12  - 13  - 14  - 15  - 16  -
17  - 18  - 19  -
конф›денц›йно, або для п›дтримання авторитету › неупередженост› правосуддя. Стаття 35. Кожен ма… право на свободу св›тогляду › в›роспов›дання. Це право включа… свободу спов›дувати будь-яку рел›г›ю або не спов›дувати н›яко№, безперешкодно в›дправляти одноособово чи колективно рел›г›йн› культи › ритуальн› обряди, вести рел›г›йну д›яльн›сть. Зд›йснення цього права може бути обмежене законом лише в ›нтересах охорони громадського порядку, здоров'я › моральност› населення або захисту прав › свобод ›нших людей. Церква › рел›г›йн› орган›зац›№ в Укра№н› в›докремлен› в›д держави, а школа - в›д церкви. Жодна рел›г›я не може бути визнана державою як обов'язкова. Н›хто не може бути ув›льнений в›д сво№х обов'язк›в перед державою або в›дмовитися в›д виконання закон›в за мотивами рел›г›йних переконань. У раз› якщо виконання в›йськового обов'язку суперечить рел›г›йним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку ма… бути зам›нене альтернативною (нев›йськовою) службою. Стаття 36. Громадяни Укра№ни мають право на свободу об'…днання у пол›тичн› парт›№ та громадськ› орган›зац›№ для зд›йснення › захисту сво№х прав › свобод та задоволення пол›тичних, економ›чних, соц›альних, культурних та ›нших ›нтерес›в, за винятком обмежень, встановлених законом в ›нтересах нац›онально№ безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав › свобод ›нших людей. Пол›тичн› парт›№ в Укра№н› сприяють формуванню › вираженню пол›тично№ вол› громадян, беруть участь у виборах. Членами пол›тичних парт›й можуть бути лише громадяни Укра№ни. Обмеження щодо членства у пол›тичних парт›ях встановлюються виключно ц›…ю Конституц›…ю › законами Укра№ни. Громадяни мають право на участь у профес›йних сп›лках з метою захисту сво№х трудових › соц›ально-економ›чних прав та ›нтерес›в. Профес›йн› сп›лки … громадськими орган›зац›ями, що об'…днують громадян, пов'язаних сп›льними ›нтересами за родом №х профес›йно№ д›яльност›. Профес›йн› сп›лки утворюються без попереднього дозволу на основ› в›льного вибору №х член›в. Ус› профес›йн› сп›лки мають р›вн› права. Обмеження щодо членства у профес›йних сп›лках встановлюються виключно ц›…ю Конституц›…ю › законами Укра№ни. Н›хто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'…днання громадян чи обмежений у правах за належн›сть чи неналежн›сть до пол›тичних парт›й або громадських орган›зац›й. Ус› об'…днання громадян р›вн› перед законом. Стаття 37. Утворення › д›яльн›сть пол›тичних парт›й та громадських орган›зац›й, програмн› ц›л› або д›№ яких спрямован› на л›кв›дац›ю незалежност› Укра№ни, зм›ну конституц›йного ладу насильницьким шляхом, порушення суверен›тету › територ›ально№ ц›л›сност› держави, п›дрив №№ безпеки, незаконне захоплення державно№ влади, пропаганду в›йни, насильства, на розпалювання м›жетн›чно№, расово№, рел›г›йно№ ворожнеч›, посягання на права › свободи людини, здоров'я населення, забороняються. Пол›тичн› парт›№ та громадськ› орган›зац›№ не можуть мати во…н›зованих формувань. Не допуска…ться створення › д›яльн›сть орган›зац›йних структур пол›тичних парт›й в органах виконавчо№ та судово№ влади › виконавчих органах м›сцевого самоврядування, в›йськових формуваннях, а також на державних п›дпри…мствах, у навчальних закладах та ›нших державних установах › орган›зац›ях. Заборона д›яльност› об'…днань громадян зд›йсню…ться лише в судовому порядку. Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управл›нн› державними справами, у всеукра№нському та м›сцевих референдумах, в›льно обирати › бути обраними до орган›в державно№ влади та орган›в м›сцевого самоврядування. Громадяни користуються р›вним правом доступу до державно№ служби, а також до служби в органах м›сцевого самоврядування. Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без збро№ › проводити збори, м›тинги, походи › демонстрац›№, про проведення яких завчасно спов›щаються органи виконавчо№ влади чи органи м›сцевого самоврядування. Обмеження щодо реал›зац›№ цього права може встановлюватися судом в›дпов›дно до закону › лише в ›нтересах нац›онально№ безпеки та громадського порядку - з метою запоб›гання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав › свобод ›нших людей. Стаття 40. Ус› мають право направляти ›ндив›дуальн› чи колективн› письмов› звернення або особисто звертатися до орган›в державно№ влади, орган›в м›сцевого самоврядування та посадових › службових ос›б цих орган›в, що зобов'язан› розглянути звернення › дати обгрунтовану в›дпов›дь у встановлений законом строк. Стаття 41. Кожен ма… право волод›ти, користуватися › розпоряджатися сво…ю власн›стю, результатами сво…№ ›нтелектуально№, творчо№ д›яльност›. Право приватно№ власност› набува…ться в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення сво№х потреб можуть користуватися об'…ктами права державно№ та комунально№ власност› в›дпов›дно до закону. Н›хто не може бути протиправно позбавлений права власност›. Право приватно№ власност› … непорушним. Примусове в›дчуження об'…кт›в права приватно№ власност› може бути застосоване лише як виняток з мотив›в сусп›льно№ необх›дност›, на п›дстав› › в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього › повного в›дшкодування №х вартост›. Примусове в›дчуження таких об'…кт›в з наступним повним в›дшкодуванням №х вартост› допуска…ться лише в умовах во…нного чи надзвичайного стану. Конф›скац›я майна може бути застосована виключно за р›шенням суду у випадках, обсяз› та порядку, встановлених законом. Використання власност› не може завдавати шкоди правам, свободам та г›дност› громадян, ›нтересам сусп›льства, пог›ршувати еколог›чну ситуац›ю › природн› якост› земл›. Стаття 42. Кожен ма… право на п›дпри…мницьку д›яльн›сть, яка не заборонена законом. П›дпри…мницька д›яльн›сть депутат›в, посадових › службових ос›б орган›в державно№ влади та орган›в м›сцевого самоврядування обмежу…ться законом. Держава забезпечу… захист конкуренц›№ у п›дпри…мницьк›й д›яльност›. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправом›рне обмеження конкуренц›№ та недобросов›сна конкуренц›я. Види › меж› монопол›№ визначаються законом. Держава захища… права споживач›в, зд›йсню… контроль за як›стю › безпечн›стю продукц›№ та ус›х вид›в послуг › роб›т, сприя… д›яльност› громадських орган›зац›й споживач›в. Стаття 43. Кожен ма… право на працю, що включа… можлив›сть заробляти соб› на життя працею, яку в›н в›льно обира… або на яку в›льно погоджу…ться. Держава створю… умови для повного зд›йснення громадянами права на працю, гаранту… р›вн› можливост› у вибор› профес›№ та роду трудово№ д›яльност›, реал›зову… програми профес›йно-техн›чного навчання, п›дготовки › переп›дготовки кадр›в в›дпов›дно до сусп›льних потреб. Використання примусово№ прац› забороня…ться. Не вважа…ться примусовою працею в›йськова або альтернативна (нев›йськова) служба, а також робота чи служба, яка викону…ться особою за вироком чи ›ншим р›шенням суду або в›дпов›дно до закон›в про во…нний › про надзвичайний стан. Кожен ма… право на належн›, безпечн› › здоров› умови прац›, на зароб›тну плату, не нижчу в›д визначено№ законом. Використання прац› ж›нок › неповнол›тн›х на небезпечних для №хнього здоров'я роботах забороня…ться. Громадянам гаранту…ться захист в›д незаконного зв›льнення. Право на сво…часне одержання винагороди за працю захища…ться законом. Стаття 44. Т›, хто працю…, мають право на страйк для захисту сво№х економ›чних › соц›альних ›нтерес›в. Порядок зд›йснення права на страйк встановлю…ться законом з урахуванням необх›дност› забезпечення нац›онально№ безпеки, охорони здоров'я, прав › свобод ›нших людей. Н›хто не може бути примушений до участ› або до неучаст› у страйку. Заборона страйку можлива лише на п›дстав› закону. Стаття 45. Кожен, хто працю…, ма… право на в›дпочинок. Це право забезпечу…ться наданням дн›в щотижневого в›дпочинку, а також оплачувано№ щор›чно№ в›дпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих профес›й › виробництв, скорочено№ тривалост› роботи у н›чний час. Максимальна тривал›сть робочого часу, м›н›мальна тривал›сть в›дпочинку та оплачувано№ щор›чно№ в›дпустки, вих›дн› та святков› дн›, а також ›нш› умови зд›йснення цього права визначаються законом. Стаття 46. Громадяни мають право на соц›альний захист, що включа… право на забезпечення №х у раз› повно№, частково№ або тимчасово№ втрати працездатност›, втрати годувальника, безроб›ття з незалежних в›д них обставин, а також у старост› та в ›нших випадках, передбачених законом. Це право гаранту…ться загальнообов'язковим державним соц›альним страхуванням за рахунок страхових внеск›в громадян, п›дпри…мств, установ › орган›зац›й, а також бюджетних та ›нших джерел соц›ального забезпечення; створенням мереж› державних, комунальних, приватних заклад›в для догляду за непрацездатними. Пенс›№, ›нш› види соц›альних виплат та допомоги, що … основним джерелом ›снування, мають забезпечувати р›вень життя, не нижчий в›д прожиткового м›н›муму, встановленого законом. Стаття 47. Кожен ма… право на житло. Держава створю… умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власн›сть або взяти в оренду. Громадянам, як› потребують соц›ального захисту, житло нада…ться державою та органами м›сцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату в›дпов›дно до закону. Н›хто не може бути примусово позбавлений житла ›накше як на п›дстав› закону за р›шенням суду. Стаття 48. Кожен ма… право на достатн›й житт…вий р›вень для себе › сво…№ с›м'№, що включа… достатн… харчування, одяг, житло. Стаття 49. Кожен ма… право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров'я забезпечу…ться державним ф›нансуванням в›дпов›дних соц›ально-економ›чних, медико-сан›тарних › оздоровчо-проф›лактичних програм. Держава створю… умови для ефективного › доступного для вс›х громадян медичного обслуговування. У державних › комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога нада…ться безоплатно; ›снуюча мережа таких заклад›в не може бути скорочена. Держава сприя… розвитков› л›кувальних заклад›в ус›х форм власност›. Держава дба… про розвиток ф›зично№ культури › спорту, забезпечу… сан›тарно-еп›дем›чне благополуччя. Стаття 50. Кожен ма… право на безпечне для життя › здоров'я довк›лля та на в›дшкодування завдано№ порушенням цього права шкоди. Кожному гаранту…ться право в›льного доступу до ›нформац›№ про стан довк›лля, про як›сть харчових продукт›в › предмет›в побуту, а також право на №№ поширення. Така ›нформац›я н›ким не може бути засекречена. Стаття 51. Шлюб грунту…ться на в›льн›й згод› ж›нки › чолов›ка. Кожен ›з подружжя ма… р›вн› права › обов'язки у шлюб› та с›м'№. Батьки зобов'язан› утримувати д›тей до №х повнол›ття. Повнол›тн› д›ти зобов'язан› п›клуватися про сво№х непрацездатних батьк›в. С›м'я, дитинство, материнство › батьк›вство охороняються державою. Стаття 52. Д›ти р›вн› у сво№х правах незалежно в›д походження, а також в›д того, народжен› вони у шлюб› чи поза ним. Будь-яке насильство над дитиною та №№ експлуатац›я пересл›дуються за законом. Утримання та виховання д›тей-сир›т › д›тей, позбавлених батьк›вського п›клування, поклада…ться на державу. Держава заохочу… › п›дтриму… благод›йницьку д›яльн›сть щодо д›тей. Стаття 53. Кожен ма… право на осв›ту. Повна загальна середня осв›та … обов'язковою. Держава забезпечу… доступн›сть › безоплатн›сть дошк›льно№, повно№ загально№ середньо№, профес›йно-техн›чно№, вищо№ осв›ти в державних › комунальних навчальних закладах; розвиток дошк›льно№, повно№ загально№ середньо№, позашк›льно№, профес›йно-техн›чно№, вищо№ › п›слядипломно№ осв›ти, р›зних форм навчання; надання державних стипенд›й та п›льг учням › студентам. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу осв›ту в державних › комунальних навчальних закладах на конкурсн›й основ›. Громадянам, як› належать до нац›ональних меншин, в›дпов›дно до закону гаранту…ться право на навчання р›дною мовою чи на вивчення р›дно№ мови у державних › комунальних навчальних закладах або через нац›ональн› культурн› товариства. Стаття 54. Громадянам гаранту…ться свобода л›тературно№, художньо№, науково№ › техн›чно№ творчост›, захист ›нтелектуально№ власност›, №хн›х авторських прав, моральних › матер›альних ›нтерес›в, що виникають у зв'язку з р›зними видами ›нтелектуально№ д›яльност›. Кожний громадянин ма… право на результати сво…№ ›нтелектуально№, творчо№ д›яльност›; н›хто не може використовувати або поширювати №х без його згоди, за винятками, встановленими законом. Держава сприя… розвитков› науки, встановленню наукових зв'язк›в Укра№ни з› св›товим сп›втовариством. Культурна спадщина охороня…ться законом. Держава забезпечу… збереження ›сторичних пам'яток та ›нших об'…кт›в, що становлять культурну ц›нн›сть, вжива… заход›в для повернення в Укра№ну культурних ц›нностей народу, як› знаходяться за №№ межами. Стаття 55. Права › свободи людини › громадянина захищаються судом. Кожному гаранту…ться право на оскарження в суд› р›шень, д›й чи безд›яльност› орган›в державно№ влади, орган›в м›сцевого самоврядування, посадових › службових ос›б. Кожен ма… право звертатися за захистом сво№х прав до Уповноваженого Верховно№ Ради Укра№ни з прав людини. Кожен ма… право п›сля використання вс›х нац›ональних засоб›в правового захисту звертатися за захистом сво№х прав › свобод до в›дпов›дних м›жнародних судових установ чи до в›дпов›дних орган›в м›жнародних орган›зац›й, членом або учасником яких … Укра№на. Кожен ма… право будь-якими не забороненими законом засобами захищати сво№ права › свободи в›д порушень › протиправних посягань. Стаття 56. Кожен ма… право на в›дшкодування за рахунок держави чи орган›в м›сцевого самоврядування матер›ально№ та морально№ шкоди, завдано№ незаконними р›шеннями, д›ями чи безд›яльн›стю орган›в державно№ влади, орган›в м›сцевого самоврядування, №х посадових › службових ос›б при зд›йсненн› ними сво№х повноважень. Стаття 57. Кожному гаранту…ться право знати сво№ права › обов'язки. Закони та ›нш› нормативно-правов› акти, що визначають права › обов'язки громадян, мають бути доведен› до в›дома населення у порядку, встановленому законом. Закони та ›нш› нормативно-правов› акти, що визначають права › обов'язки громадян, не доведен› до в›дома населення у порядку, встановленому законом, … нечинними. Стаття 58. Закони та ›нш› нормативно-правов› акти не мають зворотно№ д›№ в час›, кр›м випадк›в, коли вони пом'якшують або скасовують в›дпов›дальн›сть особи. Н›хто не може в›дпов›дати за д›яння, як› на час №х вчинення не визнавалися законом як правопорушення. Стаття 59. Кожен ма… право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога нада…ться безоплатно. Кожен … в›льним у вибор› захисника сво№х прав. Для забезпечення права на захист в›д обвинувачення та надання правово№ допомоги при вир›шенн› справ у судах та ›нших державних органах в Укра№н› д›… адвокатура. Стаття 60. Н›хто не зобов'язаний виконувати явно злочинн› розпорядження чи накази. За в›ддання › виконання явно злочинного розпорядження чи наказу наста… юридична в›дпов›дальн›сть. Стаття 61. Н›хто не може бути дв›ч› притягнений до юридично№ в›дпов›дальност› одного виду за одне й те саме правопорушення. Юридична в›дпов›дальн›сть особи ма… ›ндив›дуальний характер. Стаття 62. Особа вважа…ться невинуватою у вчиненн› злочину › не може бути п›ддана крим›нальному покаранню, доки №№ вину не буде доведено в законному порядку › встановлено обвинувальним вироком суду. Н›хто не зобов'язаний доводити свою невинуват›сть у вчиненн› злочину. Обвинувачення не може грунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Ус› сумн›ви щодо доведеност› вини особи тлумачаться на №№ користь. У раз› скасування вироку суду як неправосудного держава в›дшкодову… матер›альну › моральну шкоду, завдану безп›дставним засудженням. Стаття 63. Особа не несе в›дпов›дальност› за в›дмову давати показання або пояснення щодо себе, член›в с›м'№ чи близьких родич›в, коло яких визнача…ться законом. П›дозрюваний, обвинувачений чи п›дсудний ма… право на захист. Засуджений користу…ться вс›ма правами людини › громадянина, за винятком обмежень, як› визначен› законом › встановлен› вироком суду. Стаття 64. Конституц›йн› права › свободи людини › громадянина не можуть бути обмежен›, кр›м випадк›в, передбачених Конституц›…ю Укра№ни. В умовах во…нного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окрем› обмеження прав › свобод ›з зазначенням строку д›№ цих обмежень. Не можуть бути обмежен› права › свободи, передбачен› статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ц›…№ Конституц›№. Стаття 65. Захист В›тчизни, незалежност› та територ›ально№ ц›л›сност› Укра№ни, шанування №№ державних символ›в … обов'язком громадян Укра№ни. Громадяни в›дбувають в›йськову службу в›дпов›дно до закону. Стаття 66. Кожен зобов'язаний не запод›ювати шкоду природ›, культурн›й спадщин›, в›дшкодовувати завдан› ним збитки. Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки › збори в порядку › розм›рах, встановлених законом. Ус› громадяни щор›чно подають до податкових ›нспекц›й за м›сцем проживання декларац›№ про св›й майновий стан та доходи за минулий р›к у порядку, встановленому законом. Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституц›№ Укра№ни та закон›в Укра№ни, не посягати на права › свободи, честь › г›дн›сть ›нших людей. Незнання закон›в не зв›льня… в›д юридично№ в›дпов›дальност›. РОЗДѓЛ III ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ Стаття 69. Народне волевиявлення зд›йсню…ться через вибори, референдум та ›нш› форми безпосередньо№ демократ›№. Стаття 70. Право голосу на виборах › референдумах мають громадяни Укра№ни, як› досягли на день №х проведення в›с›мнадцяти рок›в. Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом нед›…здатними. Стаття 71. Вибори до орган›в державно№ влади та орган›в м›сцевого самоврядування … в›льними › в›дбуваються на основ› загального, р›вного › прямого виборчого права шляхом та…много голосування. Виборцям гаранту…ться в›льне волевиявлення. Стаття 72. Всеукра№нський референдум признача…ться Верховною Радою Укра№ни або Президентом Укра№ни в›дпов›дно до №хн›х повноважень, встановлених ц›…ю Конституц›…ю. Всеукра№нський референдум проголошу…ться за народною ›н›ц›ативою на вимогу не менш як трьох м›льйон›в громадян Укра№ни, як› мають право голосу, за умови, що п›дписи щодо призначення референдуму з›брано не менш як у двох третинах областей › не менш як по сто тисяч п›дпис›в у кожн›й област›. Стаття 73. Виключно всеукра№нським референдумом вир›шуються питання про зм›ну територ›№ Укра№ни. Стаття 74. Референдум не допуска…ться щодо законопроект›в з питань податк›в, бюджету та амн›ст›№. РОЗДѓЛ IV ВЕРХОВНА РАДА УКРАёНИ Стаття 75. Ђдиним органом законодавчо№ влади в Укра№н› … парламент - Верховна Рада Укра№ни. Стаття 76. Конституц›йний склад Верховно№ Ради Укра№ни - чотириста п'ятдесят народних депутат›в Укра№ни, як› обираються на основ› загального, р›вного › прямого виборчого права шляхом та…много голосування строком на чотири роки. Народним депутатом Укра№ни може бути громадянин Укра№ни, який на день вибор›в досяг двадцяти одного року, ма… право голосу › прожива… в Укра№н› протягом останн›х п'яти рок›в. Не може бути обраним до Верховно№ Ради Укра№ни громадянин, який ма… судим›сть за вчинення умисного злочину, якщо ця судим›сть не погашена › не знята у встановленому законом порядку. Повноваження народних депутат›в Укра№ни визначаються Конституц›…ю та законами Укра№ни. Стаття 77. Чергов›

Страницы: 1  - 2  - 3  - 4  - 5  - 6  - 7  - 8  - 9  - 10  - 11  - 12  - 13  - 14  - 15  - 16  -
17  - 18  - 19  -


Все книги на данном сайте, являются собственностью его уважаемых авторов и предназначены исключительно для ознакомительных целей. Просматривая или скачивая книгу, Вы обязуетесь в течении суток удалить ее. Если вы желаете чтоб произведение было удалено пишите админитратору Rambler's Top100 Яндекс цитирования