Электронная библиотека
Библиотека .орг.уа

Разделы:
Бизнес литература
Гадание
Детективы. Боевики. Триллеры
Детская литература
Наука. Техника. Медицина
Песни
Приключения
Религия. Оккультизм. Эзотерика
Фантастика. Фэнтези
Философия
Художественная литература
Энциклопедии
Юмор

Поиск по сайту
Наука. Техника. Медицина
   Законодательные акты
      . Конституции разных стран -
Страницы: - 1  - 2  - 3  - 4  - 5  - 6  - 7  - 8  - 9  - 10  - 11  - 12  - 13  - 14  - 15  - 16  -
17  - 18  - 19  -
удом Укра№ни та судами загально№ юрисдикц›№. Народ безпосередньо бере участь у зд›йсненн› правосуддя через народних зас›дател›в › присяжних. Судов› р›шення ухвалюються судами ›менем Укра№ни › … обов'язковими до виконання на вс›й територ›№ Укра№ни. Стаття 125. Система суд›в загально№ юрисдикц›№ в Укра№н› буду…ться за принципами територ›альност› › спец›ал›зац›№. Найвищим судовим органом у систем› суд›в загально№ юрисдикц›№ … Верховний Суд Укра№ни. Вищими судовими органами спец›ал›зованих суд›в … в›дпов›дн› вищ› суди. В›дпов›дно до закону д›ють апеляц›йн› та м›сцев› суди. Створення надзвичайних та особливих суд›в не допуска…ться. Стаття 126. Незалежн›сть › недоторканн›сть судд›в гарантуються Конституц›…ю › законами Укра№ни. Вплив на судд›в у будь-який спос›б забороня…ться. Суддя не може бути без згоди Верховно№ Ради Укра№ни затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом. Судд› об›ймають посади безстроково, кр›м судд›в Конституц›йного Суду Укра№ни та судд›в, як› призначаються на посаду судд› вперше. Суддя зв›льня…ться з посади органом, що його обрав або призначив, у раз›: 1) зак›нчення строку, на який його обрано чи призначено; 2) досягнення суддею ш›стдесяти п'яти рок›в; 3) неможливост› виконувати сво№ повноваження за станом здоров'я; 4) порушення суддею вимог щодо несум›сност›; 5) порушення суддею присяги; 6) набрання законно№ сили обвинувальним вироком щодо нього; 7) припинення його громадянства; 8) визнання його безв›сно в›дсутн›м або оголошення померлим; 9) подання суддею заяви про в›дставку або про зв›льнення з посади за власним бажанням. Повноваження судд› припиняються у раз› його смерт›. Держава забезпечу… особисту безпеку судд›в та №хн›х с›мей. Стаття 127. Правосуддя зд›йснюють профес›йн› судд› та, у визначених законом випадках, народн› зас›дател› › присяжн›. Профес›йн› судд› не можуть належати до пол›тичних парт›й та профсп›лок, брати участь у будь-як›й пол›тичн›й д›яльност›, мати представницький мандат, об›ймати будь-як› ›нш› оплачуван› посади, виконувати ›ншу оплачувану роботу, кр›м науково№, викладацько№ та творчо№. На посаду судд› може бути рекомендований квал›ф›кац›йною ком›с›…ю судд›в громадянин Укра№ни, не молодший двадцяти п'яти рок›в, який ма… вищу юридичну осв›ту › стаж роботи у галуз› права не менш як три роки, прожива… в Укра№н› не менш як десять рок›в та волод›… державною мовою. Суддями спец›ал›зованих суд›в можуть бути особи, як› мають фахову п›дготовку з питань юрисдикц›№ цих суд›в. Ц› судд› в›дправляють правосуддя лише у склад› колег›й судд›в. Додатков› вимоги до окремих категор›й судд›в щодо стажу, в›ку та №х профес›йного р›вня встановлюються законом. Захист профес›йних ›нтерес›в судд›в зд›йсню…ться в порядку, встановленому законом. Стаття 128. Перше призначення на посаду профес›йного судд› строком на п'ять рок›в зд›йсню…ться Президентом Укра№ни. Вс› ›нш› судд›, кр›м судд›в Конституц›йного Суду Укра№ни, обираються Верховною Радою Укра№ни безстроково, в порядку, встановленому законом. Голова Верховного Суду Укра№ни обира…ться на посаду та зв›льня…ться з посади шляхом та…много голосування Пленумом Верховного Суду Укра№ни в порядку, встановленому законом. Стаття 129. Судд› при зд›йсненн› правосуддя незалежн› › п›дкоряються лише закону. Судочинство провадиться суддею одноособово, колег›…ю судд›в чи судом присяжних. Основними засадами судочинства …: 1) законн›сть; 2) р›вн›сть ус›х учасник›в судового процесу перед законом › судом; 3) забезпечення доведеност› вини; 4) змагальн›сть стор›н та свобода в наданн› ними суду сво№х доказ›в › у доведенн› перед судом №х переконливост›; 5) п›дтримання державного обвинувачення в суд› прокурором; 6) забезпечення обвинуваченому права на захист; 7) гласн›сть судового процесу та його повне ф›ксування техн›чними засобами; 8) забезпечення апеляц›йного та касац›йного оскарження р›шення суду, кр›м випадк›в, встановлених законом; 9) обов'язков›сть р›шень суду. Законом можуть бути визначен› також ›нш› засади судочинства в судах окремих судових юрисдикц›й. За неповагу до суду › судд› винн› особи притягаються до юридично№ в›дпов›дальност›. Стаття 130. Держава забезпечу… ф›нансування та належн› умови для функц›онування суд›в › д›яльност› судд›в. У Державному бюджет› Укра№ни окремо визначаються видатки на утримання суд›в. Для вир›шення питань внутр›шньо№ д›яльност› суд›в д›… судд›вське самоврядування. Стаття 131. В Укра№н› д›… Вища рада юстиц›№, до в›дання яко№ належить: 1) внесення подання про призначення судд›в на посади або про зв›льнення №х з посад; 2) прийняття р›шення стосовно порушення суддями › прокурорами вимог щодо несум›сност›; 3) зд›йснення дисципл›нарного провадження стосовно судд›в Верховного Суду Укра№ни › судд›в вищих спец›ал›зованих суд›в та розгляд скарг на р›шення про притягнення до дисципл›нарно№ в›дпов›дальност› судд›в апеляц›йних та м›сцевих суд›в, а також прокурор›в. Вища рада юстиц›№ склада…ться з двадцяти член›в. Верховна Рада Укра№ни, Президент Укра№ни, з'№зд судд›в Укра№ни, з'№зд адвокат›в Укра№ни, з'№зд представник›в юридичних вищих навчальних заклад›в та наукових установ призначають до Вищо№ ради юстиц›№ по три члени, а всеукра№нська конференц›я прац›вник›в прокуратури - двох член›в Вищо№ ради юстиц›№. До складу Вищо№ ради юстиц›№ входять за посадою Голова Верховного Суду Укра№ни, М›н›стр юстиц›№ Укра№ни, Генеральний прокурор Укра№ни. РОЗДѓЛ IХ ТЕРИТОРѓАЛЬНИЙ УСТРѓЙ УКРАёНИ Стаття 132. Територ›альний устр›й Укра№ни грунту…ться на засадах …дност› та ц›л›сност› державно№ територ›№, по…днання централ›зац›№ › децентрал›зац›№ у зд›йсненн› державно№ влади, збалансованост› соц›ально-економ›чного розвитку рег›он›в, з урахуванням №х ›сторичних, економ›чних, еколог›чних, географ›чних › демограф›чних особливостей, етн›чних › культурних традиц›й. Стаття 133. Систему адм›н›стративно-територ›ального устрою Укра№ни складають: Автономна Республ›ка Крим, област›, райони, м›ста, райони в м›стах, селища › села. До складу Укра№ни входять: Автономна Республ›ка Крим, В›нницька, Волинська, Дн›пропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запор›зька, ѓвано-Франк›вська, Ки№вська, К›ровоградська, Луганська, Льв›вська, Микола№вська, Одеська, Полтавська, Р›вненська, Сумська, Терноп›льська, Харк›вська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Черн›вецька, Черн›г›вська област›, м›ста Ки№в та Севастополь. М›ста Ки№в та Севастополь мають спец›альний статус, який визнача…ться законами Укра№ни. РОЗДѓЛ Х АВТОНОМНА РЕСПУБЛѓКА КРИМ Стаття 134. Автономна Республ›ка Крим … нев›д'…мною складовою частиною Укра№ни › в межах повноважень, визначених Конституц›…ю Укра№ни, вир›шу… питання, в›днесен› до №№ в›дання. Стаття 135. Автономна Республ›ка Крим ма… Конституц›ю Автономно№ Республ›ки Крим, яку прийма… Верховна Рада Автономно№ Республ›ки Крим та затверджу… Верховна Рада Укра№ни не менш як половиною в›д конституц›йного складу Верховно№ Ради Укра№ни. Нормативно-правов› акти Верховно№ Ради Автономно№ Республ›ки Крим та р›шення Ради м›н›стр›в Автономно№ Республ›ки Крим не можуть суперечити Конституц›№ › законам Укра№ни та приймаються в›дпов›дно до Конституц›№ Укра№ни, закон›в Укра№ни, акт›в Президента Укра№ни › Каб›нету М›н›стр›в Укра№ни та на №х виконання. Стаття 136. Представницьким органом Автономно№ Республ›ки Крим … Верховна Рада Автономно№ Республ›ки Крим. Верховна Рада Автономно№ Республ›ки Крим у межах сво№х повноважень прийма… р›шення та постанови, як› … обов'язковими до виконання в Автономн›й Республ›ц› Крим. Урядом Автономно№ Республ›ки Крим … Рада м›н›стр›в Автономно№ Республ›ки Крим. Голова Ради м›н›стр›в Автономно№ Республ›ки Крим признача…ться на посаду та зв›льня…ться з посади Верховною Радою Автономно№ Республ›ки Крим за погодженням ›з Президентом Укра№ни. Повноваження, порядок формування › д›яльност› Верховно№ Ради Автономно№ Республ›ки Крим › Ради м›н›стр›в Автономно№ Республ›ки Крим визначаються Конституц›…ю Укра№ни та законами Укра№ни, нормативно-правовими актами Верховно№ Ради Автономно№ Республ›ки Крим з питань, в›днесених до №№ компетенц›№. Правосуддя в Автономн›й Республ›ц› Крим зд›йсню…ться судами, що належать до …дино№ системи суд›в Укра№ни. Стаття 137. Автономна Республ›ка Крим зд›йсню… нормативне регулювання з питань: 1) с›льського господарства › л›с›в; 2) мел›орац›№ › кар'…р›в; 3) громадських роб›т, ремесел та промисл›в; благод›йництва; 4) м›стобудування › житлового господарства; 5) туризму, готельно№ справи, ярмарк›в; 6) музе№в, б›бл›отек, театр›в, ›нших заклад›в культури, ›сторико-культурних запов›дник›в; 7) транспорту загального користування, автошлях›в, водопровод›в; 8) мисливства, рибальства; 9) сан›тарно№ › л›карняно№ служб. З мотив›в нев›дпов›дност› нормативно-правових акт›в Верховно№ Ради Автономно№ Республ›ки Крим Конституц›№ Укра№ни та законам Укра№ни Президент Укра№ни може зупинити д›ю цих нормативно-правових акт›в Верховно№ Ради Автономно№ Республ›ки Крим з одночасним зверненням до Конституц›йного Суду Укра№ни щодо №х конституц›йност›. Стаття 138. До в›дання Автономно№ Республ›ки Крим належить: 1) призначення вибор›в депутат›в Верховно№ Ради Автономно№ Республ›ки Крим, затвердження складу виборчо№ ком›с›№ Автономно№ Республ›ки Крим; 2) орган›зац›я та проведення м›сцевих референдум›в; 3) управл›ння майном, що належить Автономн›й Республ›ц› Крим; 4) розроблення, затвердження та виконання бюджету Автономно№ Республ›ки Крим на основ› …дино№ податково№ › бюджетно№ пол›тики Укра№ни; 5) розроблення, затвердження та реал›зац›я програм Автономно№ Республ›ки Крим з питань соц›ально-економ›чного та культурного розвитку, рац›онального природокористування, охорони довк›лля - в›дпов›дно до загальнодержавних програм; 6) визнання статусу м›сцевостей як курорт›в; встановлення зон сан›тарно№ охорони курорт›в; 7) участь у забезпеченн› прав › свобод громадян, нац›онально№ злагоди, сприяння охорон› правопорядку та громадсько№ безпеки; 8) забезпечення функц›онування › розвитку державно№ та нац›ональних мов › культур в Автономн›й Республ›ц› Крим; охорона › використання пам'яток ›стор›№; 9) участь у розробленн› та реал›зац›№ державних програм повернення депортованих народ›в; 10) ›н›ц›ювання введення надзвичайного стану та встановлення зон надзвичайно№ еколог›чно№ ситуац›№ в Автономн›й Республ›ц› Крим або в окремих №№ м›сцевостях. Законами Укра№ни Автономн›й Республ›ц› Крим можуть бути делегован› також ›нш› повноваження. Стаття 139. В Автономн›й Республ›ц› Крим д›… Представництво Президента Укра№ни, статус якого визнача…ться законом Укра№ни. РОЗДѓЛ ХI МѓСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ Стаття 140. М›сцеве самоврядування … правом територ›ально№ громади - жител›в села чи добров›льного об'…днання у с›льську громаду жител›в к›лькох с›л, селища та м›ста - самост›йно вир›шувати питання м›сцевого значення в межах Конституц›№ › закон›в Укра№ни. Особливост› зд›йснення м›сцевого самоврядування в м›стах Ки…в› та Севастопол› визначаються окремими законами Укра№ни. М›сцеве самоврядування зд›йсню…ться територ›альною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так › через органи м›сцевого самоврядування: с›льськ›, селищн›, м›ськ› ради та №х виконавч› органи. Органами м›сцевого самоврядування, що представляють сп›льн› ›нтереси територ›альних громад с›л, селищ та м›ст, … районн› та обласн› ради. Питання орган›зац›№ управл›ння районами в м›стах належить до компетенц›№ м›ських рад. С›льськ›, селищн›, м›ськ› ради можуть дозволяти за ›н›ц›ативою жител›в створювати будинков›, вуличн›, квартальн› та ›нш› органи самоорган›зац›№ населення › над›ляти №х частиною власно№ компетенц›№, ф›нанс›в, майна. Стаття 141. До складу с›льсько№, селищно№, м›сько№ рад входять депутати, як› обираються жителями села, селища, м›ста на основ› загального, р›вного, прямого виборчого права шляхом та…много голосування строком на чотири роки. Територ›альн› громади на основ› загального, р›вного, прямого виборчого права шляхом та…много голосування обирають строком на чотири роки в›дпов›дно с›льського, селищного та м›ського голову, який очолю… виконавчий орган ради та голову… на №№ зас›даннях. Статус гол›в, депутат›в › виконавчих орган›в ради та №хн› повноваження, порядок утворення, реорган›зац›№, л›кв›дац›№ визначаються законом. Голова районно№ та голова обласно№ ради обираються в›дпов›дною радою › очолюють виконавчий апарат ради. Стаття 142. Матер›альною › ф›нансовою основою м›сцевого самоврядування … рухоме › нерухоме майно, доходи м›сцевих бюджет›в, ›нш› кошти, земля, природн› ресурси, що … у власност› територ›альних громад с›л, селищ, м›ст, район›в у м›стах, а також об'…кти №хньо№ сп›льно№ власност›, що перебувають в управл›нн› районних › обласних рад. Територ›альн› громади с›л, селищ › м›ст можуть об'…днувати на догов›рних засадах об'…кти комунально№ власност›, а також кошти бюджет›в для виконання сп›льних проект›в або для сп›льного ф›нансування (утримання) комунальних п›дпри…мств, орган›зац›й › установ, створювати для цього в›дпов›дн› органи › служби. Держава бере участь у формуванн› доход›в бюджет›в м›сцевого самоврядування, ф›нансово п›дтриму… м›сцеве самоврядування. Витрати орган›в м›сцевого самоврядування, що виникли внасл›док р›шень орган›в державно№ влади, компенсуються державою. Стаття 143. Територ›альн› громади села, селища, м›ста безпосередньо або через утворен› ними органи м›сцевого самоврядування управляють майном, що … в комунальн›й власност›; затверджують програми соц›ально-економ›чного та культурного розвитку › контролюють №х виконання; затверджують бюджети в›дпов›дних адм›н›стративно-територ›альних одиниць › контролюють №х виконання; встановлюють м›сцев› податки › збори в›дпов›дно до закону; забезпечують проведення м›сцевих референдум›в та реал›зац›ю №х результат›в; утворюють, реорган›зовують та л›кв›довують комунальн› п›дпри…мства, орган›зац›№ › установи, а також зд›йснюють контроль за №х д›яльн›стю; вир›шують ›нш› питання м›сцевого значення, в›днесен› законом до №хньо№ компетенц›№. Обласн› та районн› ради затверджують програми соц›ально-економ›чного та культурного розвитку в›дпов›дних областей › район›в та контролюють №х виконання; затверджують районн› › обласн› бюджети, як› формуються з кошт›в Державного бюджету для №х в›дпов›дного розпод›лу м›ж територ›альними громадами або для виконання сп›льних проект›в та з кошт›в, залучених на догов›рних засадах з м›сцевих бюджет›в для реал›зац›№ сп›льних соц›ально-економ›чних › культурних програм, та контролюють №х виконання; вир›шують ›нш› питання, в›днесен› законом до №хньо№ компетенц›№. Органам м›сцевого самоврядування можуть надаватися законом окрем› повноваження орган›в виконавчо№ влади. Держава ф›нансу… зд›йснення цих повноважень у повному обсяз› за рахунок кошт›в Державного бюджету Укра№ни або шляхом в›днесення до м›сцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податк›в, переда… органам м›сцевого самоврядування в›дпов›дн› об'…кти державно№ власност›. Органи м›сцевого самоврядування з питань зд›йснення ними повноважень орган›в виконавчо№ влади п›дконтрольн› в›дпов›дним органам виконавчо№ влади. Стаття 144. Органи м›сцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають р›шення, як› … обов'язковими до виконання на в›дпов›дн›й територ›№. Р›шення орган›в м›сцевого самоврядування з мотив›в №х нев›дпов›дност› Конституц›№ чи законам Укра№ни зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду. Стаття 145. Права м›сцевого самоврядування захищаються в судовому порядку. Стаття 146. ѓнш› питання орган›зац›№ м›сцевого самоврядування, формування, д›яльност› та в›дпов›дальност› орган›в м›сцевого самоврядування визначаються законом. РОЗДѓЛ ХII КОНСТИТУЦѓЙНИЙ СУД УКРАёНИ Стаття 147. Конституц›йний Суд Укра№ни … …диним органом конституц›йно№ юрисдикц›№ в Укра№н›. Конституц›йний Суд Укра№ни вир›шу… питання про в›дпов›дн›сть закон›в та ›нших правових акт›в Конституц›№ Укра№ни › да… оф›ц›йне тлумачення Конституц›№ Укра№ни та закон›в Укра№ни. Стаття 148. Конституц›йний Суд Укра№ни склада…ться з в›с›мнадцяти судд›в Конституц›йного Суду Укра№ни. Президент Укра№ни, Верховна Рада Укра№ни та з'№зд судд›в Укра№ни призначають по ш›сть судд›в Конституц›йного Суду Укра№ни. Суддею Конституц›йного Суду Укра№ни може бути громадянин Укра№ни, який на день призначення досяг сорока рок›в, ма… вищу юридичну осв›ту › стаж роботи за фахом не менш як десять рок›в, прожива… в Укра№н› протягом останн›х двадцяти рок›в та волод›… державною мовою. Суддя Конституц›йного Суду Укра№ни признача…ться на дев'ять рок›в без права бути призначеним на повторний строк. Голова Конституц›йного Суду Укра№ни обира…ться на спец›альному пленарному зас›данн› Конституц›йного Суду Укра№ни з› складу судд›в Конституц›йного Суду Укра№ни шляхом та…много голосування лише на один трир›чний строк. Стаття 149. На судд›в Конституц›йного Суду Укра№ни поширюються гарант›№ незалежност› та недоторканност›, п›дстави щодо зв›льнення з посади, передбачен› статтею 126 ц›…№ Конституц›№, та вимоги щодо несум›сност›, визначен› в частин› друг›й статт› 127 ц›…№ Конституц›№. Стаття 150. До повноважень Конституц›йного Суду Укра№ни належить: 1) вир›шення питань про в›дпов›дн›сть Конституц›№ Укра№ни (конституц›йн›сть): закон›в та ›нших правових акт›в Верховно№ Ради Укра№ни; акт›в Президента Укра№ни; акт›в Каб›нету М›н›стр›в Укра№ни; правових акт›в Верховно№ Ради Автономно№ Республ›ки Крим. Ц› питання розглядаються за зверненнями: Президента Укра№ни; не менш як сорока п'яти народних депутат›в Укра№ни; Верховного Суду Укра№ни; Уповноваженого Верховно№ Ради Укра№ни з прав людини; Верховно№ Ради Автономно№ Республ›ки Крим; 2) оф›ц›йне тлумачення Конституц›№ Укра№ни та закон›в Укра№ни. З питань, передбачених ц›…ю статтею, Конституц›йний Суд Укра№ни ухвалю… р›шення, як› … обов'язковими до виконання на територ›№ Укра№ни, остаточними › не можуть бути оскаржен›. Стаття 151. Конституц›йний Суд Укра№ни за зверненням Президента Укра№ни або Каб›нету М›н›стр›в Укра№ни да… висновки про в›дпов›дн›сть Конституц›№ Укра№ни чинних м›жнародних договор›в Укра№ни або тих м›жнародних договор›в, що вносяться до Верховно№ Ради Укра№ни для надання згоди на №х обов'язков›сть. За зверненням Верховно№ Ради Укра№ни Конституц›йний Суд Укра№ни да… висновок щодо додержання конституц›йно№ процедури розсл›дування › розгляду справи про усунення Президента Укра№ни з поста в порядку ›мп›чменту. Стаття 152. Закони та ›нш› правов› акти за р›шенням Конституц›йного Суду Укра№ни визнаються неконституц›йними повн›стю чи в окрем›й частин›, якщо вони не в›дпов›дають Конституц›№ Укра№ни або якщо була порушена встановлена Конституц›…ю Укра№ни процедура №х розгляду, ухвалення або набрання ними чинност›. Закони, ›нш› правов› акти або №х окрем› положення, що визнан› неконституц›йними, втрачають чинн›сть з дня ухвалення Конституц›йним Судом Укра№ни р›шення про №х неконституц›йн›сть. Матер›альна чи моральна шкода, завдана ф›зичним або юридичним особам актами › д›ями, що визнан› неконституц›йними, в›дшкодову…ться державою у встановленому законом порядку. Стаття 153. Порядок орган›зац›№ › д›яльност› Конституц›йного Суду Укра№ни, процедура розгляду ним справ визначаються законом. РОЗДѓЛ ХIII ВНЕСЕННЯ ЗМѓН ДО КОНСТИТУЦѓё УКРАёНИ Ста

Страницы: 1  - 2  - 3  - 4  - 5  - 6  - 7  - 8  - 9  - 10  - 11  - 12  - 13  - 14  - 15  - 16  -
17  - 18  - 19  -


Все книги на данном сайте, являются собственностью его уважаемых авторов и предназначены исключительно для ознакомительных целей. Просматривая или скачивая книгу, Вы обязуетесь в течении суток удалить ее. Если вы желаете чтоб произведение было удалено пишите админитратору Rambler's Top100 Яндекс цитирования